Contact

CONTACT Formulier

 
 
 
 

Algemene Voorwaarden:

Op onze dienstverlening is de DNR 2011 van toepassing.

 

 

 

CONTACT DETAILS

Bedrijfgegevens:

 

Van Vliet Engineering.

P.R. van Vliet

Ambachtshof 76,

2411 GJ Bodegraven.

 

 

E-mail: info@vanvlietengineering.nl

 

KvK: 516 20 219 (Den Haag)

 

Privacyverklaring Van Vliet Engineering:

 

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Van Vliet Engineering geleverde producten en diensten.

 

Van Vliet Engineering, gevestigd te Ambachtshof 76 2411 GJ Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Vliet Engineering verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Van Vliet Engineering van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Van Vliet Engineering in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters en achternaam

• Geslacht

• Bedrijfsnaam

• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

• Telefoonnummer (mobiel of vast)

• E-mail-adres

• Bankgegevens

• Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt via telefoon of correspondentie

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Van Vliet Engineering, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om diensten te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor acquisitie-doeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Van Vliet Engineering.

 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Van Vliet Engineering gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Van vliet Engineering zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Van Vliet Engineering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanuit de DNR 2011 wordt een bewaarplicht van minimaal 5 jaar voorgeschreven. Deze bewaarplicht is niet dezelfde als die jegens de fiscus (7 jaar). Ook wordt deze bewaarplicht onderscheiden van het bewaren, uit eigen belang, van gegevens in verband met bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich te kunnen verweren in geval van aansprakelijkheidstelling.

 

Delen van persoonsgegevens aan derden

Van Vliet Engineering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Vliet Engineering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Van Vliet Engineering gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@vanvlietengineering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Beveiliging

Van Vliet Engineering hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@vanvlietengineering.nl.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 14-05-2018.

 

 

DAMWANDEN - BESCHOEIINGEN - BOUWKUIPEN - BRUGGEN - VIADUCTEN - ONDERDOORGANGEN - KADEMUREN - STUWEN - DUIKERS DRAAGCONSTRUCTIES BETON - STAAL - HOUT

 

PROJECTENGINEERING - PROJECTSUPPORT - ADVISERING

2018 Copyright © All Rights Reserved